طبق آمار پزشکی قانونی تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در سال های 1397 و 1398 بطور تقریبی  45000 نفر اعلام شده است .

در چهل سال گذشته تعداد شهداء جنگ تحمیلی  230 هزار نفر  اعلام شده در صورتیکه تعداد کشته شدگانی که در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند به 800 هزار نفر می رسد .

این آمار ها  هشدار ی است برای ما که در  برنامه ریزی مالی بسیار جدی باشیم  ،  آینده کسانی که دوستشان داریم بستگی به عملکرد و برنامه ریزی مالی ما دارد .

بیمه زندگی و سرمایه گذاری  برنامه ای که خطرات امروز را پوشش داده و قادر است آینده ما را تامین کند .